top of page

Algemene voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden van Pottwal Publishers zijn te raadplegen via www.pottwalpublishers.be


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van de website Pottwal Publishers, hierna ‘klant’ genoemd, afgesloten met Pottwal Publishers.

 

Pottwal Publishers is een uitgeefinitiatief van FONS BV/Jana Elza Wuyts en Marnix Peeters, gevestigd te Ridder van Ranstlei 52 in 2640 Mortsel. De aangeboden boeken en e-boeken (hierna genaamd ‘de producten’) zijn uitgegeven door Pottwal Publishers. 

Emailadres: wuytsjana@gmail.com 

Ondernemingsnummer: 0793933221

Bankrekeningnummer:  BE32 7330 6898 3602

 

art 1. Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Pottwal Publishers. Zij hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. 

 

Afwijkende bedingen en/of voorwaarden zijn voor Pottwal Publishers enkel bindend voor zover zij schriftelijk worden aanvaard. Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Pottwal Publishers van een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts bindend voor die specifieke transactie.

 

Wordt/worden desgevallend bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

 

Pottwal Publishers en de klant zullen overleggen om tot nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen te komen. De nietige of onwerkzame bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die de bedoeling van Pottwal Publishers zo dicht als mogelijk benadert.

 

Pottwal Publishers kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Pottwal Publishers zal de klant tijdig hiervan in kennis stellen. Als de klant vindt dat de wijzigingen in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, dan dient hij Pottwal Publishers hiervan binnen 10 werkdagen na de inkennisstelling te berichten. Bij gebreke daarvan verklaart de klant zich akkoord met de wijzigingen.

 

art 2. Bestelling


Pottwal Publishers biedt haar B2C-klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Pottwal Publishers biedt haar B2B-klanten de mogelijkheid om de producten te bestellen via elektronische weg. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de bestelknop of door het versturen van een mail met vermelding van de gewenste producten.

 

Pottwal Publishers behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Na aanvaarding van een bestelling kan Pottwal Publishers deze zonder opgave van redenen annuleren tot twee weken na ontvangst ervan. Pottwal Publishers is dan enkel gehouden tot restitutie van het eventueel door de klant vooruitbetaalde bedrag.

 

art 3.  Overeenkomst en aanbod

 

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Pottwal Publishers van een bestelling van de klant of de feitelijke uitvoering daarvan. Een elektronisch bericht geldt als een schriftelijk bericht. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast. Pottwal Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

 

art 4. Prijzen en tarieven

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit duidelijk vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Het leveren van producten of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Pottwal Publishers kan te allen tijde prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze bekend zijn gemaakt. De genoemde prijzen zijn in euro’s. 

 

 

art 5. Levering

 

Levering van producten houdt het bezorgen van de producten aan het door klant opgegeven adres in of het online terbeschikkingstellen, bijvoorbeeld via e-mail of een persoonlijke toegangscode. 

 

Pottwal Publishers spant zich in om de (digitale) producten aan de klant te (laten) leveren binnen de overeengekomen levertermijn. De door Pottwal Publishers meegedeelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend.

 

Levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met verdere informatie over de wijze waarop de bestelling kan worden ontvangen, afhankelijk van de gebruikte transporteur. Eventuele bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de klant.

 

Enkel bij van een aantoonbare onredelijke vertraging in de levering en na aangetekende ingebrekestelling waaraan Pottwal Publishers geen gevolg geeft binnen de 14 dagen, heeft de klant het recht om tot ontbinding van de aankoop over te gaan. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke ander mogelijk rechtsmiddel. Vertraging kan geen aanleiding tot schadevergoeding geven.


De geleverde producten blijven eigendom van Pottwal Publishers tot op het ogenblik van volledige betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. De klant zal tevens de producten in die tussentijd niet mogen verkopen of op enige wijze bezwaren. Pottwal Publishers kan het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst met de klant opschorten, zolang de klant niet aan al de betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Na levering van de producten is het risico van verlies of beschadiging voor de klant. 

 

 

art 6. Facturering en betaling

 

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders op de facturen aangegeven, en dit op een door Pottwal Publishers aangegeven bankrekening. 

 

Pottwal Publishers heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van de klant te verlangen.

In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest gelijk aan 1% per begonnen maand op het openstaand factuurbedrag verschuldigd zijn en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Dit geldt onverminderd het recht van Pottwal Publishers om  een hogere schadevergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs kan leveren van deze werkelijk geleden schade.

 

In geval Pottwal Publishers na schriftelijke aanmaning tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 10% van het te innen bedrag met een minimum van 35,- euro.


Bij niet-tijdige betaling of het niet-nakomen van enige andere verbintenis is Pottwal Publishers gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de betrokken levering van producten en diensten op te schorten evenals andere voor de klant nog uit te voeren bestellingen, onverminderd het recht van Pottwal Publishers om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 


Op elk ogenblik, en ook na faillissement of andere gevallen van samenloop, zal er tussen Pottwal Publishers en de klant verrekening plaatsvinden van alle wederzijdse opeisbare vorderingen, tenzij indien anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Bij niet-tijdige betaling of enige andere wanprestatie van de klant, ingeval van faillissement of andere gevallen van samenloop, worden niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, waardoor Pottwal Publishers tot verrekening kan overgaan. 

 

 

art 7. Klachten en retourzendingen

 

Klachten over de geleverde producten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 10 werkdagen na levering van het product en/of de dienst of na verzending van de factuur schriftelijk te worden medegedeeld aan Pottwal Publishers. 

 

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op. 

 

Indien geen oplossing kan worden gevonden kan de klant contact opnemen met een bevoegde instantie voor alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zijnde het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr/) of de Consumentenombudsdienst via http://www.consumentenombudsdienst.be.


De klant is verplicht de producten, inclusief het originele verzenddocument en originele adreslabel, in een deugdelijke verpakking te retourneren en bij de retourzending de reden schriftelijk mee te delen. Retournering vindt pas plaats nadat dit vooraf met Pottwal Publishers is afgestemd.


Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van de klant jegens Pottwal Publishers ter zake van gebreken in de betreffende producten en diensten. 

Welke ook de oorzaak van de klacht moge zijn, de waarborg van Pottwal Publishers is beperkt tot kosteloze vervanging of teruggave van de prijs van de als gebrekkig of niet conform erkende producten, met uitsluiting van iedere schadevergoeding. De klant aanvaardt het eventuele gebrek door het product in gebruik te nemen.

 

 

art 8. Intellectuele eigendom

 

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet uitsluitend auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht en overige rechten op en gerelateerd aan de digitale producten en/of diensten rusten bij Pottwal Publishers en/of haar licentiegevers.


art 9. Overmacht

 

Als Pottwal Publishers door overmacht wordt verhinderd het order uit te voeren, heeft zij het recht het leveren op te schorten tot de betreffende overmacht is opgehouden dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige schadevergoeding aan de klant. 

 

Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Pottwal Publishers haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedsfeer en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet aan haar kunnen worden toegerekend. 

 

art 10. Toepassingsvoorwaarden

 

Op deze voorwaarden, op alle overeenkomsten en disclaimers is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Pottwal Publishers met de klant gesloten overeenkomst, uit de algemene voorwaarden en/of de disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen, regio Antwerpen. Pottwal Publishers behoudt zich het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de klant.

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Pottwal Publishers. U dient zich ervan bewust te zijn dat Pottwal Publishers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

 

Pottwal Publishers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten
 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pottwal Publishers of die van een derde partij. 

 

Communicatie

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pottwal Publishers of die van een derde partij.

 

Cookies

 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Pottwal Publishers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Doeleinden

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven 

 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

  

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. 

 

Vragen en feedback

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page